A new method for enhancer prediction based on deep belief network

 

Hongda Bu, Yanglan Gan, Yang Wang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan